Türkmenler

Türkmenler

Eserini 985'te yazan El-Mukaddesi'de Oğuz ve Karluklardan tamamen ayrı bir
Türkmen grubundan söz edilmektedir.
Buna göre İsficab ile Balasagun arasında yaşıyorlardı.
İsficab'ın doğusundaki Beruket ve Bulaç adlı kasabalar Türkmenlere karşı uç şehirleridir.
Aynı müellife göre Türkmenler korkularından Müslüman olmuşlardı ve melikleri
İsficab hakimine hediyeler gönderiyorlardı [561]. Sayılarının az önemsiz olduğu görülüyor.

Türkmen meliki ordu adlı kasabada oturuyordu.
Kaşgarlı da Ordu şehri hakkında bilgi verip onun Balasagun yakınında olduğunu
söylemektedir [562]. İbn Hurdadbih'deki konaklarla ilgili listede Ordu şehri
13. Konak Hakanı Türgişi (Türgiş Hakanının şehri) olarak da gösterilmiştir [563].

Kaynakça

561. Sümer, s. 39.
562. DLT (Divan-u Lugat-it Türk), s. 124.
563. İbn Hurdadbih'ten naklen F.Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 72-75.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 127,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl