Berçik

Berçik

Berçik boy ya da kavminin adı Kül Tegin'in cenazesine katılanlar arasında
gösterilmektedir. Sogd' (Sogud)dan sonra Buhara'dan önce adları zikredilir.
Onların İranlılar olduğu tahmin edilmiştir [203].

Kaynakça

203. Tekin, s.23; Kafesoğlu, s. 120n; R. Giraud, L'Empire De Turc celestes,
Paris 1960, s.184, 189; Klyashtorny, ''A propos des mots Sogd Bärçäkär Buqaraq
ulys de l'inscription Kul Tegin'', Central Asiatic Journal, III, 4, 1958, s. 245-251.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 55,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl