Po-hu

Po-hu

Töles listesinde adları zikredilen Po-hu'lar,
Maveraünnehirin kuzeyinde yaşayan boylardandır [444].

Kaynakça

444. PS (Pei Shih) 99, aynı yer, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1880

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 95,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl