Pi-kan

Pi-kan

Töleslerin Sır Derya havalisinde yani Maveraünnehir'in kuzeyinde
bulunan boylardandır [443].

Kaynakça

443. PS (Pei Shih) 99, aynı yer, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 95,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl