Pei-ju

Pei-ju

Bizans'ın doğusunda muhtemelen Kafkaslarda yaşayan yukarıda bahsettiğimiz boylarla birlikte
Pei-ju boyu, yanlarında bulunan diğer boylarla birlikte
yirmi bin asker çıkarabiliyordu [442].

Kaynakça

442. PS (Pei Shih) 99, aynı yer, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 95,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl