Pai-hsi (Beyaz Kaylar)

Pai-hsi (Beyaz Kaylar)

Pai-hsi'ler Hsien-pi'lerin eski topraklarında otururlar.
Başkentten kuzey doğuya beş bin li uzaktadırlar. T'ung-lo ve P'u-ku'larla yan yanadırlar
(bağlantılıdırlar).
Sir Tarduşlardan sakınırlar (çekinirler).
Bu yüzden Ao-chih Suyu ile Ling-hsing Dağında (saklanırlar) korunurlar.

Güneylerinde Ch'i-tan'lar, kuzeylerinde Wu-lo-hunlar, doğularında Mo-ho'ler,
batılarında Bayırku'lar vardır.
Toprakları kuzeyden güneye iki bin lidir. Dağın etrafında dönerler.
On bin yetişmiş askerleri mevcuttur.
Askerliği meslek edinmişlerdir. Kızıl deriden elbise yaparlar.
Evli kadınları bakır bilezik takmaya önem verir. Oğulları çırgırakları yakalarına asarlar.

Onların üç boyu vardır; birine Chü-yen, birine Wu-juo-mo (mei), birine Huang-shuei derler.
Onların reisi Gök-Türk Hsie-li Kagan tarafından erkin yapıldı.

Chen-kuan saltanat devresinin ortasında tekrar saraya geldiler.
Sonradan onun toprakları Chih-yen chou ilan edildiği için onların erkini askeri vali
(Ts'e-shih) tayin edilerek onları idare etti.

Hsien-ch'ing saltanat devresinin beşinci yılında reisleri Li-han-chu,
Chü-yen tu-tu'su tayin edildi.
Han-chu ölünce kardeşi Ch'üe-tou o görevi devam ettirdi.
Sonradan haber alınamadı [455].

Kaynakça

455. TT (T'ung Tien) 1081b; HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6145;
WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2699b.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 97,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl