Oğrak

Oğrak

Oğrak (Oğraklar)'ın Uygur sınırında oturdukları biliniyor.
Yiğitlikleri ile tanınmışlardı. Onlara Kara Yıgaç da deniliyordu.
Uğrak: Kara Yagaç sınırında oturan Türklerden bir cinstir [410].

Kaynakça

410. DLT (Divan-u Lugat-it Türk), III, s. 183; Sümer, s. 39; Şeşen, s. 27.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 90,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl