Ezgiş

Ezgiş

On Oklara mensup olan topluluklardann gösterilen bu boy
Fergana bölgesinde yaşıyordu. X. yüzyılda Balasagun'un batısındaki
ordu-kasaba ve yöresinde yaşayan Türkmenler,
Isık Göl'ün güney batısında oturan Barsganlar ve Fergana ile
Özkend'de yerleşmiş bulunan Ezgişlerin de On Oklardan olduğu düşünülebilir [231].
Ancak, haklarında fazla bilgi yoktur.

Kaynakça

231. Sümer, aynı eser, s. 22.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 59,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl