Çaruk

Çaruk

Kaşgarlı Mahmud'a göre bu boy Kaşgar'ın doğusundaki Uygur sınırında oturuyordu.
Oturdukları yerin adı Barçuk (Maral Başı) idi [208].

Diğer taraftan Çarluklug adlı bir kabilenin de mevcut olup
bunun Oğuzlardan bir kabilenin bulunduğu bildirilmektedir [209].

Kaynakça

208. Divan-u Lugat-it Türk,I, s. 28, 30, 381; Şeşen, s. 27.
209. DLT,I, s. 497, Şeşen, s. 28.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 56,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl