Bulak

Bulak

Kaynaklarda Bulakların menşei konusunda farklı kayıtlar bulunmaktadır.
Yağmalardan bir kol olup sonradan Dokuz Oğuzlarla karıştıkları bildirilirken [204]
diğer taraftan Mervezi'de Karlukların bir boyu olduğuna işaret edilmiştir [205].
Divan-u Lugat it-Türk'te de Bulaklar hakkında bilgi bulunmaktadır.
Onların bir başka adı Elke Bulak'tır.
Kıpçaklar tarafından esir alındılarsa da Ulu tanrı onları Kıpçaklardan kurtarmıştır [206].
Bulakların menşeyini tayin etmek zor ise XI. yüzyıl ortalarında
Yukarı Çu boylarında ve Balkaş'ın batısında yaşadıkları tahmin edilebilir [207].

Kaynakça

204. Hudud'ül-alem, s. 96; Sümer, Oğuzlar, s. 38.
205. Sümer, aynı yer.
206. Divan-u Lugat-it Türk,I, s. 379; Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler
ve Türk Ülkesi, s. 27.
207. Sümer, aynı eser, s. 38.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 55,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl