Kıpçaklar

Kıpçaklar

Kıpçak ismi ilk defa Tobol-İşim ırmakları çevresinde tarih sahnesinde görülmektedir.
O sırada İrtiş Irmağı civarında Kimekler yaşıyorlardı.
Peçeneklerin de kuzeyinde idiler [312].
Kunlar ise Çin'in Kansu -Ordos bölgesinin kuzeyinde bulunuyorlardı.
Kunlar doğudan gelerek Kıpçaklarla ve Kimeklerle karıştı.
300 bin çadırlık bir halk gurubu kuzey batı Çin'den çıkarak Karahanlı ülkesine saldırmak istemiş,
ancak Karahanlı hükümdarı Togan tarafından geri püskürtülmüşlerdi (1017/1018) [313].
Kıpçakların Türklerden bir cins olduğu
Kaşgarlı Mahmud tarafından bildirilmiştir [314].

Kaynakça

312. Hududül alem, s. 101.

313. İbn'ül Esir, IX, s. 232-233; O.Pritsak, Karahanlı mad., İA, VI, s. 256; L.Rasony,
Tarihte Türklük, s. 137; R.R.Arat, Kıpçak mad., İA, VI, s. 714.

314. DLT (Divan-u Lugat-it Türk), I, s. 494; Şeşen, s. 28; P.B.Golden, s. 277 vd.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 72-73,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl