Kanglı

Kanglı

Kanglıların adı 1200'lü yıllarda açıkça tarih sahnesinde görülmektedir.
Anlaşıldığına göre bunlar Kıpçakların bir kolu idi.
Aral Gölü'nün kuzeyinde yaşıyorlardı [250].
Kaşgarlı Mahmud,
Kanglı adlı bir Kıpçak başbuğundan bahsetmektedir [251].

Kaynakça

250. Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, Ankara 1984, s. 7, 40-42, 52, 53, 130, 131 vs;
Barthold, Moğol İstilasına kadar Türkistan (terc. H.D.Yıldız). İstanbul 1981, s. 510.

251. DLT (Divan-u Lugat-it Türk), III, s. 379; Kanglıların 13. yüzyıldaki durumu hakkında ayrıca bkz.
Cuveyni, s. 36, 145, 188, 305, 315, 337, 341, 381.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 62,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl