Hsi

Hsi

Hunların başka bir kolu olarak gösterilen Hsi'ler Suei hanedanı devrinde
Gök-Türk hakimiyetini zayıflaması üzerine Çin ile temas kurmayı başardı.
Mo-ho'ların komşu toprağında bulunuyorlardı.
Huang (Sarı) Suyu'nun kuzeyinde idiler.
Bölgeleri Hsien-pi'lerin eski topraklarıdır. On binden fazla mükemmel askerleri vardır.
Gelenekleri Gök-Türklerle aynıdır.
İl Kagan (621-630)'a tabi oldular. Reislerinin unvanı erkindir.
630'lu yıllarda reislerini Çin'e gönderip T'ang hanedanına itaat ettiler [242].

Kaynakça

242. WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao), 2717c.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl